CH

LIU YunAnalytical Chemistry, Associate Professor

E-mail: liuyun@fudan.edu.cn
Office Location: Room A4006, Chemistry Building, Department of Chemistry, Fudan University 2005 Songhu Road, Yangpu District, Shanghai 200438, China
Tel: 86-21-31249152

 • Research Interests

 • Academic Appointments

 • Prizes and awards

 • Biography

 • Teaching

 • Key Publications

  • Microfluidic analysis

  • Electroanalytical Chemistry

  • Biosensors


  • Annual Excellent Postdoctor of Fudan University(2010)

  • Nominee of National Excellent doctoral dissertation(2009)

  • Excellent doctoral dissertation of Shanghai(2008)

  • Excellent doctoral dissertation of Fudan University(2008)

  • 2009.7-now    Lecturer of Chemistry Department of Fudan University

  • 2007.7-2009.7 Postdoctoral Fellow of Institute of Biomedical Sciences of Fudan University

  • 2004.9-2007.7 PhD of Chemistry Department of Fudan University

  • 2001.9-2004.7 Master of College of Chemistry and Chemical Engineering of Shanxi University

  • 1997.9-2001.7 Bachelor of College of Chemistry and Chemical Engineering of Shanxi University

  • Undergraduate’s Inorganic and Analytical Chemistry Experiments (Chemistry department and biology department)

  1. Liu Yun, Lu Haojie, Zhong Wei, Song Pengyu, Kong Jilie, Yang Pengyuan*, Hubert H Girault, Liu Baohong* Analytical Chemistry 2006, 78(3):801-80

  2. Liu Yun, Zhong Wei, Meng Sheng, Kong Jilie, Yang Pengyuan, Hubert H Girault, Liu Baohong*  Chemistry-A European Journal 2006, 12, 6585-6591  

  3. Liu Yun, Qu Haiyun, Yan Xue, Zhonglin Wu, Pengyuan Yang, Baohong Liu* Proteomics  2007, 7(9):1373-1378

  4. Liu Yun, Xue Yan, Ji Ji, Xian Chen, Pengyuan Yang, Hubert H Giraut, Liu baohong Molecular & Cellular Proteomics  2007, 6(8):1428-1436

  5. Liu Yun,Liu Baohong, Yang Pengyuan, and Hubert H Girault   Analytical and bioanalytical Chemistry 2008, 390, 227-229

  6. Liu Yun, Wang Huixiang, Huang Jingyu, Yang Jie, Liu Baohong, Yang Pengyuan Analytical Chimica Acta, 2008, 650(1): 77-82

  7. Wang Huixiang#, Liu Yun#(共同第一作者), Liu Chengcheng, Huang Jingyu, Yang,Pengyuan, Liu Baohong Electrochemistry Communications, 2010, 12(2): 258-261

  8. Liu Yun, Wang Huixiang, Liu Qingping, Qu Haiyun, Liu Baohong, Yang Pengyuan Lab on a chip, 2010, 10(21):2887-289

  9. Liu, Yun; Zhu, Lina; Kong, Jilie, Yang Pengyuan, Liu Baohong Electrochemistry Communications  2013, 33:59-6

  10. Liu, Yun; Wang, Huixiang; Chen, Jiayao, Liu Chengcheng, Li Wenxian, Kong Jilie, Yang Pengyuan, Liu Baohong Electroanalysis  2013,

Address: Chemistry Building, Department of Chemistry, Fudan University
2005 Songhu Road, Yangpu District, Shanghai 200438, China  Tel: 86-21-31242791
   Copyright © Department of chemistry, Fudan University 2014     Support:WeiCheng