https://electrocat.fudan.edu.cn/ " />
EN

龚鸣物理化学,青年研究员,博士生导师

 • 研究兴趣

 • 学术任职

 • 获奖情况

 • 学习工作经历

 • 授课情况

 • 代表性论文或专著

 • 能源与环境多相电催化

 • 时空分辨电催化技术

 • 热电耦合催化

 • 小分子调控的多相催化剂表界面结构设计 •  2007.9-2011.6             清华大学化学系本科,获得理学学士学位

 •  2011.9-2016.9             美国斯坦福大学化学系研究生,获得理学博士学位

 •  2019.5起                 复旦大学化学系青年研究员


 1. Liu, Tao#; Chen, Yuxin#; Hao, Yaming#; Wu, Jianxiang; Wang, Ran; Gu, Limin; Yang, Xuejing; Yang, Qiang; Lian, Cheng*; Liu, Honglai; Gong, Ming*, Hierarchical Anions at the Electrode-electrolyte Interface for Synergized Neutral Water Oxidation. Chem. 2022, doi.org/10.1016/j.chempr.2022.06.012  

 2. Wu, Jianxiang#; Li, Jili#; Li, Yefei*; Ma, Xian-Yin; Zhang, Wei-Yi; Hao, Yaming; Cai, Wen-Bin; Liu, Zhi-Pan; Gong, Ming*, Steering the Glycerol Electro‐Reforming Selectivity via Cation‐Intermediate Interactions. Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 61, e2021133162.  

 3. Li, Jianan#; Li, Jili#; Liu, Tao; Chen, Lin; Li, Yefei*; Wang, Hualin; Chen, Xiurong; Gong, Ming*; Liu, Zhi-Pan; Yang, Xuejing*, Deciphering and Suppressing Over-Oxidized Nitrogen in Nickel-Catalyzed Urea Electrolysis. Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60, 2-9.  

 4. Hao, Yaming; Li, Yefei*; Wu, Jianxiang; Meng, Lingshen; Wang, Jinling; Jia, Chenglin; Liu, Tao; Yang, Xuejing*; Liu, Zhi-Pan; Gong, Ming*, Recognition of Surface Oxygen Intermediates on NiFe Oxyhydroxide Oxygen-Evolving Catalysts by Homogeneous Oxidation ReactivityJ. Am. Chem. Soc., 2021, 143, 1493-1502.

 5. Lin, M. C.#; Gong, M.#; Lu, B. A.#; Wu, Y. P.#; Wang, D. Y.; Guan, M. Y.; Angell, M.; Chen, C. X.; Yang, J.; Hwang, B. J.; Dai, H. J., Nature, 2015, 520, 324-328

 6. Kenney, M. J.#; Gong, M.#; Li, Y. G.#; Wu, J. Z.; Feng, J.; Lanza, M.; Dai, H. J., Science, 2013, 342, 836-840

 7. Gong, M.#; Cao, Z.#; Liu, W.#; Nichols, E. M.; Smith, P. T.; Derrick, J. S.; Liu, Y. S.; Liu, J. J.; Wen, X. D.; Chang, C. J., ACS Central Science, 2017, 3, 1032-1040

 8. Wu, Y. P.#; Gong, M.#; Lin, M. C.#; Yuan, C. Z.; Angell, M.; Huang, L.; Wang, D. Y.; Zhang, X. D.; Yang, J.; Hwang, B. J.; Dai, H. J., Adv. Mater., 2016, 28, 9218-9222

 9. Gong, M.#; Zhou, W.#; Kenney, M. J.#; Capusta, R.; Cowley, S.; Wu, Y. P.; Lu, B. A.; Lin, M. C.; Wang, D. Y.; Yang, J.; Hwang, B. J.; Dai, H. J., Angew. Chem. Int. Ed.,2015, 127, 12157-12161

 10. Wang, D. Y.#; Gong, M.#; Chou, H. L.; Pan, C. J.; Chen, H. A.; Wu, Y. P.; Lin, M. C.; Guan, M. Y.; Yang, J.; Chen, C. W.; Wang, Y. L.; Hwang, B. J.; Chen, C. C.; Dai, H. J., J. Am. Chem. Soc., 2015, 137, 1587-1592

 11. Gong, M.#; Zhou, W.#; Tsai, M. C.; Zhou, J. G.; Guan, M. Y.; Lin, M. C.; Zhang B.; Hu, Y. F.; Wang, D. Y.; Yang, J.; Pennycook, S. J.; Hwang, B. J.; Dai, H. J., Nat. Comm., 2014, 5, 4695

 12. Gong, M.; Li, Y. G.; Zhang, H. B.; Zhang, B.; Zhou, W.; Feng, J.; Wang, H. L.; Liang, Y. Y.; Fan, Z. J.; Liu, J.; Dai, H. J., Energy Environ. Sci., 2014, 7, 2025-2032

 13. Gong, M.#; Li, Y. G.#; Wang, H. L.; Liang, Y. Y.; Wu, J. Z.; Zhou, J. G.; Wang, J.; Regier, T.; Wei F.; Dai, H. J., J. Am. Chem. Soc., 2013, 135, 8452-8455

地址:上海市杨浦区淞沪路2005号复旦大学江湾校区化学楼   邮编:200438   电话:86-21-31242791
版权所有 © 复旦大学化学系 2014     技术支持:维程互联