EN

王冠军物理化学,副教授

电子邮箱:gjwang@fudan.edu.cn
办公地点:上海市杨浦区淞沪路2005号 复旦大学江湾校区化学楼 A3002室
电话:86-21-31249128
课题组主页:http://homepage.fudan.edu.cn/mfzhou/members

 • 研究兴趣

 • 学术任职

 • 获奖情况

 • 学习工作经历

 • 授课情况

 • 代表性论文或专著

 • 质谱-光谱联用仪器研制

 • 利用质谱-红外光谱联用仪器研究团簇离子的结构和性质


 • 2007年12月, 上海市自然科学一等奖

 • 1993年09月至1997年07月   大连理工大学  学士

 • 2000年09月至2003年07月   北京化工大学  硕士

 • 2003年09月至2006年07月   复旦大学      博士

 • 2006年07月至2012年12月   复旦大学      讲师

 • 2012年12月至今                   复旦大学      副教授

 • 普通化学实验(本科)   

 • 激光化学(研究生)

 1. Guanjun Wang, Mingfei Zhou, James T. Goettel, Gary J. Schrobilgen, Jing Su, Jun Li, Tobias Schlöder, Sebastian RiedelNature2014, 514, 475

 2. Guanjun Wang, Jieming Cui, Chaoxian Chi, Xiaojie Zhou, ZhenHua Li, Xiaopeng Xing, Mingfei Zhou Chem. Sci.2012, 3, 3272

 3. Guanjun Wang, Chaoxian Chi, Jieming Cui, Xiaopeng Xing, Mingfei Zhou J. Phys. Chem. A2012, 116, 2484

 4. Guanjun Wang, Jia Zhuang, Mingfei Zhou J. Phys. Chem. A2011, 115, 8623

 5. Guanjun Wang, Jing Su, Yu Gong, Mingfei Zhou, Jun Li Angew. Chemie-Int. Ed.2010, 49,1302 

 6. Guanjun Wang, Yu Gong, QingQing Zhang, and Mingfei Zhou J. Phys. Chem. A 2010, 114,10803

 7. Guanjun Wang, Mingfei ZhouInt. Rev. Phys. Chem.2008, 27,1

 8. Jieming Cui, Guanjun Wang, Xiaojie Zhou, Chaoxian Chi, Zhenhua Li, Zhipan Liu, Mingfei Zhou Phys. Chem. Chem. Phys.2013, 15, 10224

地址:上海市杨浦区淞沪路2005号复旦大学江湾校区化学楼   邮编:200438   电话:86-21-31242791
版权所有 © 复旦大学化学系 2014     技术支持:维程互联